Myszkowkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

42-300 Myszków, ul. M.C.Skłodowskiej 6c, tel./fax 34 313-13-67

Wyszukiwarka

Statystyki

Dzisiaj 9
Wczroraj 19
Tydzień 28
Miesiąc 505
Wszystkie 42830

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Myszkowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Myszkowie

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie
RODO, iż:

Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o o. w Myszkowie reprezentowana przez Zarząd Spółki  z siedzibą w Myszkowie ul. Skłodowskiej 6c, 42-300 Myszków, tel. +48 34)313 13 67 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Myszkowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Myszkowie określonych przepisami  prawa,  w szczególności:

 • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1020 z poźn. zm),

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z 2016r. poz. 1210 z późn. zm)

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm) bądź spełnienia przez Spółkę obowiązków określonych innymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

 2. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

 • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Prawo do cofnięcia zgody.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 • ustawowym,

 • umownym,

 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.